Noteikumi un nosacījumi

Vispārīgie noteikumi

SIA “Riga International Tuition Center” reģistrācijas Nr. 40103978328, kas izveidoja interešu izglītības iestādi “European Coding School” (reģistrēts Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija, licenses numurs 3351803339) un strādā ar reģistrētu preču zīmi “Datorium”, turpmāk saukta par Datorium, no vienas puses, un Datorium reģistrēta studenta, turpmāk tekstā - students, vecāks vai aizbildnis, no otras puses, turpmāk saukts par vecākiem, noslēdz šādu līgumu.

 1. Datorium tiesības un pienākumi

 1. Datorium nodrošina 90 minūšu nodarbības tiešsaistē vai bezsaistē, kvalificētu skolotāju vadībā.
 2. Datorium nodrošina piemērotus klases vai tiešsaistes tehniskos nosacījumus.
 3. Datorium ir tiesības nosūtīt vecākiem abonēšanas priekšapmaksas rēķinu un saņemt abonēšanas maksu no vecākiem.
 4. Datorium patur tiesības savlaicīgi veikt izmaiņas nodarbību grafikā, par to informējot vecākus.

 1. Vecāku un studentu tiesības un pienākumi

 1. Students apņemas savlaicīgi un regulāri piedalīties nodarbībās.
 2. Skolēns vai vecāks savlaicīgi informē Datorium, ja ilgstoši (vairāk nekā 2 nodarbības) nevar piedalīties nodarbībās.
 3. Studentam ir tiesības piedalīties Datorium nodarbībās tikai tad, ja par to tiek veikta ikmēneša abonēšanas maksa un nav parādu Datorium.
 4. Students apņemas uzmanīgi izturēties pret Datorium un trešo personu aprīkojumu un digitālajiem materiāliem. Cieniet citu dalībnieku personiskās fiziskās vai digitālās mantas.
 5. Rīkojieties saskaņā ar Datorium virtuālo klašu noteikumiem (piemēram, Discord vai Zoom).
 6. Vecāks uzņemas pilnu atbildību, ja students vai viņa / viņas ģimenes pārstāvis nodara materiālus zaudējumus Datorium vai trešajām personām un sedz / atlīdzina visus saistītos izdevumus.
 7. Studentam stundu laikā jāievēro Datorium un tā pasniedzēju norādījumi.

 1. 100% naudas atmaksas garantija

 1. 100% naudas atmaksas garantija ir beznosacījuma naudas atgriešanas nosacījums, ko nodrošina Datorium.
 2. 100% naudas atmaksas garantijas iespēju vecāki (vai citas personas, kuras veica maksājumu saskaņā ar šo punktu) var izmantot mēneša laikā no kursa apmaksas datuma.
 3. Pēc šī datuma 100% naudas atmasas garantija nav obligāta Datorium.
 4. Lai saņemtu 100% naudas atmaksas garantiju, vecākiem vai jebkuram citam maksātājam, ir jāpieprasa to rakstiski (izmantojot elektroniskās saziņas formu Datorium vietnē) pirms pēdējās garantijas derīguma datuma un laika.
 5. 100% naudas atmaksas garantija neietver komisijas maksas un komisijas, kuras vecāki vai citi maksātāji maksā trešajām personām (piemēram, bankas nodevas, naudas pārskaitījuma komisijas).

 1. Abonēšanas maksa

 1. Datorium iekasē abonēšanas maksu par saviem apmaksātajiem kursiem un nodarbībām.
 2. Abonēšanas maksa tiek norādīta pirkuma brīdī, un to nevar mainīt pēc pirkuma veikšanas.
 3. Abonēšanas maksu var piemērot uz noteiktu laiku vai arī tā var būt spēkā, kamēr vecāks atceļ abonementu.
 4. Datorium ir tiesības iekasēt abonēšanas maksu veidā, kuru vecāks vai maksātājs ir apstiprinājis. Maksa var tikt iekasēta automātiski ar biežumu, kas norādīts abonēšanas brīdī un kuru ir pieņēmis vecāks vai maksātājs.
 5. Naudas summa var tikt debetēta automātiski, bez iepriekšēja brīdinājuma, no konta vai maksājuma kartes, kuru nodrošina vecāks vai maksātājs.
 6. Vecāki var pārtraukt nākamo abonēšanas maksu jebkurā laikā pirms tā paša abonēšanas maksājuma atkārtotā datuma un laika.

 1. Nobeiguma noteikumi

 1. Šie noteikumi un nosacījumi ir spēkā no to apstiprināšanas brīža elektroniskā formā.

 2. Datorium ir tiesības mainīt šos noteikumus un nosacījumus, taču tie būs spēkā tikai tiem, kuri tos apstiprina pēc izmaiņu notikšanas.
 3. Ja students vai vecāks vai viņu pārstāvji pārkāpj vai nepilda kādu no iepriekšminētajiem pienākumiem, Datorium ir tiesīgs izslēgt studentu no Datorium kursiem un nodarbībām.

 4. Ja vecākam ir abonēšanas maksas parāds, Datorium līguma ietvaros var aizliegt studentam piedalīties nodarbībās un likumīgi nodot vecāku datus parādu piedziņas uzņēmumam.

 5. Nodarbību laikā Datorium ir tiesības veikt video un ekrāna ierakstus, fotografēt un veikt ekrānuzņēmumus un iegūtos materiālus izmantot uzņēmuma vajadzībām.

 6. Visi strīdi un domstarpības, kas rodas, īstenojot Noteikumus un nosacījumus, tiek risināti sarunu ceļā, bet, ja vienošanās netiek panākta, visas domstarpības, strīdi vai prasības, kas izriet no šī līguma vai ir saistīti ar to, tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiek risināti, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumdošanu. Ja šāda vienošanās netiek panākta, strīdi tiek izšķirti Latvijas Republikas tiesā vai parādi tiek nodoti trešajai personai (cesija notiek) saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

 7. Puses vienojas par visiem līguma noteikumiem un to apstiprina, aizpildot un piekrītot elektroniskā veidlapā Datorium tīmekļa vietnē.