Podmínky

Obecná doložka

SIA „Riga International Tuition Center“ registrační číslo 40103978328, která zřídila zájmovou vzdělávací instituci „European Coding School“ (registrovanou Ministerstvem školství a vědy Lotyšské republiky, registrační číslo 3351803339) a pracuje pod registrovanou ochrannou známkou „Datorium“, dále jen Datorium, na na jedné straně a rodič nebo opatrovník studenta registrovaného na Datorium, dále jen Student, na druhé straně, dále jen Rodiče, uzavírají následující smlouvu.

 1. Práva a povinnosti Datorium

 1. Datorium poskytuje 90 minut výuky, online nebo offline, pod vedením kvalifikovaných učitelů.
 2. Datorium poskytuje vhodné technické podmínky ve třídě nebo online.
 3. Datorium má právo posílat rodičům předplacenou fakturu za předplatné a dostávat od rodičů poplatek za předplatné.
 4. Datorium si vyhrazuje právo provádět změny v rozvrhu lekcí včas informovat rodiče.

 1. Práva a povinnosti rodičů a studentů

 1. Student se zavazuje účastnit se lekcí včas a s plánovanou pravidelností.
 2. Student nebo rodič včas informují Datorium, pokud se nemohou účastnit lekcí po delší (více než 2 lekce) časy.
 3. Student má právo účastnit se placených lekcí Datorium pouze v případě, že je prováděno měsíční předplatné a neexistuje dluh vůči Datorium.
 4. Student se zavazuje zacházet s Datorium a zařízením třetích stran a digitálními materiály opatrně. Respektujte osobní fyzické nebo digitální věci ostatních účastníků.
 5. Udržujte čistou a uklizenou učebnu Datorium ve školách i mimo ně. Chovejte se podle pravidel virtuálních učeben Datorium (například Discord nebo Zoom).
 6. Rodič přebírá plnou odpovědnost, pokud student nebo jeho zástupce rodiny způsobí hmotnou škodu Datorium nebo třetí straně a uhradí / uhradí všechny související výdaje.
 7. Student musí během výuky postupovat podle pokynů Datorium a jeho učitelů.

 1. Záruka vrácení peněz 100%

 1. Záruka vrácení peněz 100% je bezpodmínečná záruka vrácení peněz poskytovaná společností Datorium.
 2. Možnost záruky vrácení peněz 100% mohou rodiče (nebo jiné osoby, které provedly platbu podle tohoto článku) využít do data a času uvedeného v místě nákupu, které se vztahují k této záruce.
 3. Po tomto datu a čase není záruka vrácení peněz 100% pro Datorium povinná.
 4. Chcete-li získat záruku vrácení peněz 100%, musí o to rodiče nebo jakýkoli jiný plátce jménem nebo rodiče požádat písemně (prostředky uvedenými na webových stránkách Datorium) před posledním datem a časem, během kterého je záruka platná.
 5. Záruka vrácení peněz 100% nezahrnuje poplatky a provize, které rodiče nebo jiní plátci jménem zaplatili třetím stranám (jako bankovní poplatky, poplatky za převod peněz).

 1. Poplatek za předplatné

 1. Datorium si za své placené kurzy a lekce účtuje poplatek za předplatné.
 2. Poplatek za předplatné je uveden v okamžiku nákupu a po nákupu jej nelze změnit.
 3. Poplatek za předplatné lze uplatnit na předem definované období nebo může být v platnosti, dokud rodič nezruší předplatné.
 4. Datorium má právo účtovat poplatek za předplatné prostředky schválenými rodičem nebo plátcem jménem rodiče. Poplatek lze účtovat automaticky s frekvencí uvedenou v okamžiku předplatného a přijatou rodičem nebo plátcem.
 5. Účtovanou částku lze odečíst automaticky, bez předchozího upozornění, z účtu nebo platební karty poskytnuté rodičem nebo plátcem.
 6. Rodiče mohou další poplatek za předplatné zastavit kdykoli před opakujícím se datem a časem stejné platby za předplatné.

 1. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto podmínky jsou platné od okamžiku schválení elektronického formuláře.

 2. Datorium má právo změnit tyto podmínky, ale budou v platnosti pouze pro ty, kteří je přijmou po události změny.
 3. Pokud student nebo rodič nebo jejich zástupci poruší nebo nesplní některou z výše uvedených povinností, Datorium je oprávněn vyloučit studenta z kurzů, lekcí a kurzů Datorium.

 4. Pokud má rodič dluh z poplatku za předplatné, může Datorium v rámci dohody zakázat studentovi účast na lekcích, kurzech a kurzech a legálně přenášet údaje rodičů do společnosti pro vymáhání pohledávek.

 5. Během výuky má Datorium právo pořizovat videozáznamy a záznamy z obrazovky, pořizovat fotografie a snímky obrazovky a získané materiály používat pro potřeby společnosti.

 6. Veškeré spory a neshody vyplývající z implementace Podmínek budou řešeny jednáním, ale pokud nedojde k žádné dohodě, veškeré neshody, spory nebo nároky vyplývající z nebo související s touto Smlouvou nebo s jejím porušením, ukončením nebo neplatností jsou vyřešeno na základě právních předpisů Lotyšské republiky. Pokud takové dohody nebude dosaženo, budou spory řešeny soudem Lotyšské republiky nebo budou dluhy převedeny (dojde k postoupení) na třetí osobu v souladu s regulačními předpisy Lotyšské republiky.

 7. Smluvní strany souhlasí se všemi ustanoveními smlouvy a potvrzují je vyplněním a schválením elektronických formulářů na webových stránkách Datorium.