Tingimused

Üldklausel

SIA “Riga International Õppekeskus” registreerimisnumber. 40103978328, millega asutati huviharidusasutus “European Coding School” (registreeritud Läti Vabariigi haridus- ja teadusministeeriumis, registreerimisnumber 3351803339) ja töötab registreeritud kaubamärgi “Datorium” (edaspidi Datorium) all ühelt poolt ja teiselt poolt Datorium-ga registreeritud õpilase, edaspidi nimetatud õpilane, vanem või eestkostja, edaspidi "vanemad", sõlmivad järgmise lepingu.

 1. Datorium õigused ja kohustused

 1. Datorium pakub kvalifitseeritud õpetajate juhendamisel 90 minutit tunde nii veebis kui ka väljaspool.
 2. Datorium pakub sobivaid tehnilisi tingimusi klassiruumis või veebis.
 3. Datorium-l on õigus saata lapsevanematele tellimisega ettemakstud arve ja saada vanematelt tellimistasu.
 4. Datorium jätab endale õiguse muuta tunni ajakava õigeaegselt, teavitades sellest lapsevanemaid.

 1. Vanemate ja õpilaste õigused ja kohustused

 1. Õpilane kohustub tundides osalema õigeaegselt ja plaanipäraselt.
 2. Õpilane või lapsevanem teatab Datorium-le õigeaegselt, kui ta ei saa tundides pikemat aega (rohkem kui 2 tundi) osaleda.
 3. Üliõpilasel on õigus osaleda Datorium tasulistes tundides ainult siis, kui selle eest tasutakse igakuist liitumistasu ja Datorium ees pole võlgnevusi.
 4. Üliõpilane kohustub kohtlema Datorium ja muude tootjate seadmeid ning digitaalseid materjale ettevaatlikult. Austage teiste osalejate isiklikke füüsilisi või digitaalseid asju.
 5. Hooldage puhas ja korras Datorium klassiruum koolides või mujal. Käituge vastavalt Datorium virtuaalsete klassiruumide reeglitele (nt Discord või Zoom).
 6. Vanem võtab täielikult vastutuse, kui õpilane või tema perekonna esindaja teeb Datorium-le või kolmandale isikule materiaalset kahju ja katab / hüvitab kõik sellega seotud kulud.
 7. Õpilane peab tundide ajal järgima Datorium ja selle õpetajate juhiseid.

 1. 100% raha tagasi garantii

 1. 100% raha tagasi garantii on tingimusteta raha tagasi garantii, mida pakub Datorium.
 2. 100% raha tagasi garantii varianti saavad vanemad (või muud isikud, kes selle punkti alusel makse tegid) kuni garantiiga seotud ostukuupäevasse kuupäeval ja kellaajal.
 3. Pärast seda kuupäeva ja kellaaega ei ole 100% raha tagasi garantii Datorium jaoks kohustuslik.
 4. 100% raha tagasi garantii saamiseks peavad vanemad või mõni teine maksja, kes on lapsevanema nimel või vanema nimel, taotlema seda kirjalikult (Datorium veebisaidil pakutavate vahendite abil) enne garantii kehtivuse viimast kuupäeva ja kellaaega.
 5. 100% raha tagasi garantii ei hõlma tasusid ja vahendustasusid, mida vanemad või muud nimel maksjad maksavad kolmandatele isikutele (nt pangatasud, rahaülekande tasud).

 1. Tellimistasu

 1. Datorium võtab tasuliste kursuste ja tundide eest liitumistasu.
 2. Tellimistasu on märgitud ostu hetkel ja seda ei saa pärast ostu muuta.
 3. Liitumistasu saab rakendada etteantud perioodiks või see võib kehtida seni, kuni lapsevanem tellimuse tühistab.
 4. Datorium-l on õigus nõuda abonenttasu vahenditega, mille on heaks kiitnud emaettevõtja või maksja vanema nimel. Tasu võib automaatselt sisse nõuda vastavalt tellimise hetkel näidatud sagedusele ja lapsevanema või maksja poolt aktsepteeritud.
 5. Tasutud summalt saab debiteerida automaatselt, ilma ette teatamata, lapsevanema või maksja antud kontolt või maksekaardilt.
 6. Vanemad saavad järgmise liitumistasu peatada igal ajal enne sama tellimustasu korduvat kuupäeva ja kellaaega.

 1. Lõppklauslid

 1. Need tingimused kehtivad elektroonilise vormi kinnitamise hetkest.

 2. Datorium-l on õigus neid tingimusi muuta, kuid need kehtivad ainult neile, kes nõustuvad nendega pärast muudatuse toimumist.
 3. Kui õpilane või lapsevanem või nende esindajad rikuvad või ei täida mõnda ülaltoodud kohustust, on Datorium-l õigus õpilane Datorium kursustest, tundidest ja tundidest välja arvata.

 4. Kui lapsevanemal on liitumistasu võlg, võib Datorium lepingu raames keelata õpilasel tundides, kursustel ja tundides osalemise ning vanemate andmete seadusliku edastamise võlgade sissenõudmise ettevõttele.

 5. Tundide ajal on Datorium-l õigus teha video- ja ekraanisalvestisi, teha fotosid ja ekraanipilte ning kasutada saadud materjale ettevõtte vajadusteks.

 6. Kõik Tingimuste liimitingimuste rakendamisest tulenevad vaidlused ja lahkarvamused lahendatakse läbirääkimiste teel, kuid kui kokkuleppele ei jõuta, lahendatakse kõik käesolevast lepingust või selle rikkumisest, lõpetamisest või kehtetusest tulenevad või sellega seotud erimeelsused, vaidlused või nõuded lahendatud Läti Vabariigi õigusaktide alusel. Kui sellist kokkulepet ei saavutata, lahendatakse vaidlused Läti Vabariigi kohtus või võlad kantakse üle (loovutamine toimub) kolmandale isikule vastavalt Läti Vabariigi normatiivsetele aktidele.

 7. Pooled nõustuvad kõigi lepingu tingimustega ja kinnitavad seda, täites ja kinnitades elektroonilised vormid Datorium veebisaidil.