Regulamin

Klauzula ogólna

SIA „Riga International Tuition Center” nr rejestracyjny. 40103978328, która utworzyła instytucję edukacyjną „European Coding School” (zarejestrowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki Republiki Łotewskiej pod numerem 3351803339) i działającą pod zarejestrowanym znakiem towarowym „Datorium”, zwaną dalej Datorium, na poniższą umowę zawierają rodzic lub opiekun ucznia zarejestrowanego na Datorium, zwany dalej Uczniem, z drugiej strony, zwany dalej Rodzicem.

 1. Prawa i obowiązki Datorium

 1. Datorium zapewnia 90 minut zajęć, online lub offline, pod okiem wykwalifikowanych nauczycieli.
 2. Datorium zapewnia odpowiednie warunki techniczne dla sal lekcyjnych lub online.
 3. Datorium ma prawo do przesłania Rodzicom opłaconej z góry faktury abonamentowej i otrzymania od Rodziców opłaty abonamentowej.
 4. Datorium zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w planie lekcji w odpowiednim czasie, informując o tym Rodziców.

 1. Prawa i obowiązki Rodziców i Uczniów

 1. Student zobowiązuje się do terminowego i regularnego uczestniczenia w zajęciach.
 2. Uczeń lub Rodzic informuje w odpowiednim czasie Datorium, jeśli nie może uczestniczyć w lekcjach przez dłuższy czas (więcej niż 2 lekcje).
 3. Student ma prawo uczestniczyć w płatnych lekcjach Datorium tylko wtedy, gdy odbywa się za miesięczną opłatę abonamentową i nie ma zadłużenia wobec Datorium.
 4. Student zobowiązuje się do ostrożnego obchodzenia się ze sprzętem Datorium i obcym oraz materiałami cyfrowymi. Szanuj osobiste lub cyfrowe rzeczy innych uczestników.
 5. Utrzymuj czystą i uporządkowaną klasę Datorium w szkołach i poza nimi. Zachowuj się zgodnie z zasadami wirtualnych sal lekcyjnych Datorium (takich jak Discord lub Zoom).
 6. Rodzic ponosi pełną odpowiedzialność, jeśli Uczeń lub jego / jej przedstawiciel rodziny wyrządzi szkody materialne Datorium lub osobie trzeciej i pokryje / zwróci wszystkie związane z tym wydatki.
 7. Podczas lekcji uczeń musi postępować zgodnie z instrukcjami Datorium i jego nauczycieli.

 1. Gwarancja zwrotu pieniędzy 100%

 1. Gwarancja zwrotu pieniędzy 100% to bezwarunkowa gwarancja zwrotu pieniędzy zapewniana przez Datorium.
 2. Z opcji gwarancji zwrotu pieniędzy 100% Rodzice (lub inne osoby, które dokonały płatności na podstawie tej klauzuli) mogą skorzystać do daty i godziny wskazanej w miejscu zakupu związanej z niniejszą gwarancją.
 3. Po tej dacie i godzinie gwarancja zwrotu pieniędzy 100% nie jest obowiązkowa dla Datorium.
 4. Aby uzyskać gwarancję zwrotu pieniędzy 100%, Rodzice lub inny płatnik w imieniu lub Rodzicu muszą zażądać tego na piśmie (w sposób podany na stronie internetowej Datorium) przed ostatnią datą i godziną obowiązywania gwarancji.
 5. Gwarancja zwrotu pieniędzy 100% nie obejmuje opłat i prowizji, które Rodzice lub inni płatnicy w imieniu płacą osobom trzecim (np. Opłaty bankowe, opłaty za przelewy).

 1. Opłata za subskrybcję

 1. Datorium pobiera abonament za swoje płatne kursy i lekcje.
 2. Opłata abonamentowa jest wskazywana w momencie zakupu i nie może zostać zmieniona po zakupie.
 3. Opłata abonamentowa może obowiązywać przez określony czas lub obowiązywać do momentu anulowania subskrypcji przez Rodzica.
 4. Datorium ma prawo do pobierania opłaty abonamentowej środkami zatwierdzonymi przez Rodzica lub płatnika w imieniu rodzica. Opłata mogłaby być pobierana automatycznie z częstotliwością wskazaną w momencie zapisu i zaakceptowaną przez Rodzica lub płatnika.
 5. Pobrana kwota może zostać pobrana automatycznie, bez uprzedzenia, z rachunku lub karty płatniczej udostępnionej przez Rodzica lub płatnika.
 6. Rodzice mogą zatrzymać kolejną opłatę subskrypcyjną w dowolnym momencie przed powtarzającą się datą i godziną tej samej płatności subskrypcyjnej.

 1. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje od chwili akceptacji formularza elektronicznego.

 2. Datorium ma prawo do zmiany niniejszych warunków, ale będą one obowiązywać tylko dla tych, którzy zaakceptują je po zmianie.
 3. W przypadku naruszenia lub niewykonania przez Ucznia lub Rodzica lub ich przedstawicieli któregokolwiek z powyższych obowiązków, Datorium ma prawo wykluczyć Ucznia z kursów, lekcji i zajęć Datorium.

 4. Jeżeli Rodzic ma zadłużenie z tytułu abonamentu, Datorium może w ramach umowy zabronić Ucznia uczęszczania na lekcje, kursy i zajęcia oraz legalnie przekazać dane Rodziców firmie windykacyjnej.

 5. Podczas zajęć Datorium ma prawo do wykonywania nagrań wideo i ekranowych, robienia zdjęć i zrzutów ekranu oraz wykorzystywania uzyskanych materiałów na potrzeby firmy.

 6. Wszelkie spory i nieporozumienia wynikające z wdrażania Warunków i postanowień będą rozstrzygane w drodze negocjacji, ale jeśli nie zostanie osiągnięte żadne porozumienie, wszelkie nieporozumienia, spory lub roszczenia wynikające z niniejszej Umowy lub z nią związane lub z jej naruszeniem, wygaśnięciem lub nieważnością są rozwiązane na podstawie ustawodawstwa Republiki Łotewskiej. W przypadku nieosiągnięcia takiego porozumienia spory są rozstrzygane w sądzie Republiki Łotewskiej lub wierzytelności są przenoszone (następuje cesja) na osobę trzecią zgodnie z aktami prawnymi Republiki Łotewskiej.

 7. Strony wyrażają zgodę na wszystkie klauzule umowy i potwierdzają to poprzez wypełnienie i zatwierdzenie formularzy elektronicznych na stronie Datorium.